دانشجویان افغانستانی دانشگاه پیام نور قم

The Afghanian Students Of Payam-e-noor University Of Qom

پيام نور مركزي:

از طريق مترو به ايستگاه ميرداماد برويد و در محوطه بيروني ايستگاه سوار اتوبوسها يا تاكسي هاي ميني سيتي شويد (بهتر است باتوجه به زمان محدود شما فكر اتوبوس را از سر خود بيرون كنيد)

وزارت علوم:

به ايستگاه متروي ميرداماد برويد و از آنجا از طريق اتوبوسها يا تاكسي‌ هاي ميدان صنعت (شهرك غرب) به وزارت علوم برويد.

وزارت خارجه:

از طريق مترو به ايستگاه ميدان امام خميني برويد اگر از خروجي ميدان امام خارج شديد به سمت بانك سپه رفته تا به وزارت خارجه برسيد و اگر از خروجي خيام خارج شديد به دست راست رفته و بعد سمت چپ را ادامه دهيد تا به وزارت خارجه برسيد.

آموزش و پرورش استان قم:

بلوار امين كوچه ي قبل از صدا و سيما.

آموزش و پرورش تهران:

به ايستگاه متروي طالقاني رفته و به سمت خيابان ايرانشهر يا ساختمان مركزي بانك ملت رفته تا به آموزش و پرورش نظري برسيد.

سفارت افغانستان:

به ايستگاه شهيد بهشتي رفته و به خيابان پاكستان برويد.

ناجاي تهران (پليس اتباع خارجه):

به ايستگاه هفت تير برويد و از طريق تاكسي از مسير خيابان كريمخان به ميدان وليعصر برويد و از آنجا نيز با تاكسي از مسير خيابان وليعصر به سمت خيابان زرتشت به  ناجا برويد.

از پيام نور مركزي به وزارت علوم:

بعد از بيرون آمدن از پيام نور مركزي كنار خيابان ايستاده و با استفاده از تاكسي هاي عبوري به ميدان تجريش برويد. در ميدان تجريش سوار تاكسي‌هاي شهرك غرب (ميدان صنعت) واقع در ايستگاه تاكسي (ضلع امامزاده صالح) شده و به شهرك غرب (ميدان صنعت) برويد. در ميدان صنعت با نشان دادن آدرس به هر فردي وزارت علوم را به شما نشان خواهد داد كه مسيري را بايد پياده يا با اتوبوس يا با تاكسي هايي كه مستقيم ميروند برويد (پياده برويد 7-8 دقيقه طول ميكشد)

از وزارت علوم به وزارت خارجه:

به ميدان صنعت برگشته و سوار اتوبوس حقاني (ميرداماد) شويد (شايد تاكسي هم داشته باشد) و بعد از رسيدن به ايستگاه متروي ميرداماد از طريق مترو به ميدان امام خميني برويد. بعد از خروج از راهروهاي پرپيچ و خم ايستگاه امام خميني اگر از خروجي خيابان خيام خارج شديد به سمت راست رفته و بعد به سمت چپ برويد و اگر از خروجي ميدان امام خارج شديد به سمت چپ (به طرف بانك سپه كه ساختمان بلندي است) برويد. تا به سر در باغ ملي برسيد. كه از درب كنار آن مي توانيد وارد وزارت خارجه شويد.

اگر به آدرس ها توجه كرده باشيد شما هميشه حول خط متروي شماره 1 در گردش هستيد پس در هر زمان مي توانيد براي بازگشت به قم به نزديكترين ايستگاه مترو رفته و به ترمينال جنوب بازگرديد.

مثلا براي بازگشت از پيام نور مركزي و يا وزارت علوم به ايستگاه ميرداماد برگرديد.